Portfolio

van de Zorgmarktverkenner

Cliënten

Met onze trendanalyses kijken we hoe de zorgvraag zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De extramuralisering in de ouderenzorg zien we terug in een afname van de lage ZZP’s. Het verschil tussen de groene prognoselijn en het aantal lage ZZP’s op 1-1-2018 laat zien hoe groot de groep mensen is die voorheen in het verzorgingshuis woonde, maar nu veelal thuis woont. 
Heeft u deze groep cliënten en hun zorgvraag in beeld?

Onze prognosemodellen laten zien hoe het aantal cliënten in een bepaald gebied zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal cliënten met een Wlz-indicatie voor de gehandicaptenzorg. 
Hoe anticipeert u op deze lange termijn ontwikkelingen?

Woonbehoefte

Met de woonzorgverkenner maken we inzichtelijk hoe de woonbehoefte van inwoners/cliënten zich verhoudt tot het beschikbare aanbod. Is er in uw regio een tekort of overschot aan zorggeschikte huurwoningen?

Het is belangrijk om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.
Ziet u in bepaalde regio’s een tekort of overschot aan verblijfsvoorzieningen?

Personeel

Met onze capititeits- en formatietools brengen we het benodigde personeel in kaart. Nu en voor de komende jaren. 
Welk beleid is nodig om de formatie voor 2025 te realiseren?

De competentietool vertaalt de behoefte van uw cliëntengroep in de benodigde competenties en meet ook welke competenties het team bezit. De tool laat de verschillen tussen de behoefte en werkelijkheid zien. Welke competenties moeten per team nog ontwikkeld of aangevuld worden?

Zorglandschap

Met onze concurrentieanalyses laten we zien hoe groot uw marktaandeel is ten opzichte van de totale markt. Waar ligt het zwaartepunt van uw dienstverlening en hoeveel ruimte is er om uw markt te veranderen?

Met een aanbod-inventarisatie krijgt u zicht op de verschillende producten en diensten die u levert, maar die mogelijk ook door uw collega’s worden geboden. Waar zit overlap in het aanbod, waar zit de complementariteit? Waar liggen kansen voor samenwerking?

Wie gingen u voor